Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drove/drouv/

thời quá khứ của drive

danh từ

đàn (vật nuôi đang được chăn dắt đi)

đám đông; đoàn người đang đi

(kỹ thuật) cái đục (của thợ nề) ((cũng) drove chisel)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drove"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.