Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collide

collide
[kə'laid]
nội động từ
va nhau, đụng nhau
the ships collided in the fog
tàu va phải nhau trong sương mù
va chạm; xung đột
ideas collide
ý kiến xung độtva chạm; đối lập

/kə'laid/

nội động từ
va nhau, đụng nhau
the ships collided in the fog tàu va phải nhau trong sương mù
va cham; xung đột
ideas collide ý kiến xung đột

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    clash jar
Related search result for "collide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.