Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
húcverb
to butt; to collide; to run into
hai con dê húc nhau The two goats come full butt at each other

[húc]
động từ
to butt; to collide; to run into
hai con dê húc nhau
the two goats come full butt at each otherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.