Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clast
danh từ
mảnh đáclast
[klæst]
danh từ
mảnh đá


Related search result for "clast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.