Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anaclastic
anaclastic
[,ænə'klæstik]
tính từ
(thuộc) khúc xạ; có tính khúc xạ
có thể bật trở lại


/,ænə'klæstik/

tính từ
(thuộc) khúc xạ; có tính khúc xạ
có thể bật trở lại

Related search result for "anaclastic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.