Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iconoclast
iconoclast
[ai'kɔnəklæst]
danh từ
người bài trừ thánh tượng; người đập phá thánh tượng
(nghĩa bóng) người đả phá những tín ngưỡng lâu đời (cho là sai lầm hoặc mê tín dị đoan)


/ai'kɔnəklæst/

danh từ
người bài trừ thánh tượng; người đập phá thánh tượng
(nghĩa bóng) người đả phá những tín ngưỡng lâu đời (cho là sai lầm hoặc mê tín dị đoan)

Related search result for "iconoclast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.