Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amid


/ə'mid/ (amidst)

/ə'midst/

giới từ

giữa, ở giữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

trong quá trình


Related search result for "amid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.