Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
an't


/ɑ:nt/

(viết tắt) của am not khoành is not, are not


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.