Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrist-joint
wrist-joint
['rist'dʒɔint]
danh từ
(giải phẫu) khớp cổ tay


/'ristdʤɔint/

danh từ
(giải phẫu) khớp cổ tay

Related search result for "wrist-joint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.