Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synthesis
synthesis
['sinθəsis]
danh từ, số nhiều syntheses
sự tổng hợp (các bộ phận, các yếu tố..)
cái được tạo ra (bằng sự tổng hợp)
a new method that is a synthesis of the best features of the old methods
một phương pháp mới được tổng hợp từ những điểm hay nhất của các phương pháp cũ
sự tổng hợp hoá học
the synthesis of insulin
sự tổng hợp insulin
xu hướng tổng hợp (của một ngôn ngữ)[phép, sự] tổng hợp
logical s. tổng hợp lôgíc

/'sinθisis/

danh từ, số nhiều syntheses
sự tổng hợp
xu hướng tổng hợp (của một ngôn ngữ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "synthesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.