Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet-scented
sweet-scented
['swi:t'sentid]
tính từ
thơm, có mùi thơm


/'swi:t'sentid/

tính từ
thơm, có mùi thơm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sweet-scented"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.