Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scene-painter
scene-painter
['si:n'peintə]
Cách viết khác:
scene-designer
['si:n,di'zainə]
danh từ
(sân khấu) hoạ sĩ vẽ cảnh phông


/'si:n,peintə/ (scene-designer) /'si:ndi,zainə/
designer) /'si:ndi,zainə/

danh từ
(sân khấu) hoạ sĩ vẽ cảnh phông

Related search result for "scene-painter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.