Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
revet
revet
[ri'və:t]
ngoại động từ
trát vữa (lên tường); xây đá phủ ngoài (công sự, bờ đê...)


/ri'və:t/

ngoại động từ
trát vữa (lên tường); xây đá phủ ngoài (công sự, bờ đê...)

Related search result for "revet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.