Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punchy


/'pʌntʃ'pres/

tính từ

(thông tục), (như) drunk

mạnh mẽ; có vẻ có hiệu lực mạnh mẽ, có hiệu lực mạnh mẽ


Related search result for "punchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.