Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
popularise
popularise
['pɔpjuləraiz]
Cách viết khác:
popularize
['pɔpjuləraiz]
như popularize


/'pɔpjuləraiz/ (popularise) /'pɔpjuləraiz/

ngoại động từ
đại chúng hoá
truyền bá, phổ biến
làm cho quần chúng ưa thích, làm cho nhân dân yêu mến
mở rộng (quyền bầu cử...) cho nhân dân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "popularise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.