Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulgarize
vulgarize
['vʌlgəraiz]
Cách viết khác:
vulgarise
['vʌlgəraiz]
ngoại động từ
thông tục hoá, làm cho (người, cung cách của anh ta..) trở nên thông tục
phổ biến, tầm thường hoá


/'vʌlgəraiz/ (vulgarise) /'vʌlgəraiz/

ngoại động từ
thông tục hoá, tầm thường hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vulgarize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.