Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polarise
polarise
['pouləraiz]
Cách viết khác:
polarize
['pouləraiz]
như polarize


/'pouləraiz/ (polarise) /'pouləraiz/

ngoại động từ
(vật lý) phân cực
(nghĩa bóng) cho (từ...) một nghĩa đặc biệt
cho một hướng thống nhất

nội động từ
được phân cực

Related search result for "polarise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.