Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opine
opine
[ou'pain]
ngoại động từ
phát biểu
cho rằng, chủ trương là
they opine this idea is wrong
họ cho rằng khái niệm này sai


/ou'pain/

ngoại động từ
phát biểu
cho rằng, chủ trương là

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "opine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.