Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opium
opium
['oupjəm]
danh từ
thuốc phiện ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
ngoại động từ
điều trị bằng thuốc phiện; làm say bằng thuốc phiện


/'oupjəm/

danh từ
thuốc phiện ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

ngoại động từ
điều trị bằng thuốc phiện; làm say bằng thuốc phiện

Related search result for "opium"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.