Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odor
odor
['oudə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) odour


/'oudə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) odour

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "odor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.