Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deodorise
deodorise
Xem deodorize


/di:'oudəraiz/ (deodorise) /di:'oudəraiz/

ngoại động từ
khử mùi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deodorise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.