Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lodge
lodge
[lɔdʒ]
danh từ
nhà nghỉ
túp lều (của người da đỏ)
nhà người giữ cửa (công viên); nhà người thường trực
nơi họp của hội Tam điểm; chi nhánh của hội Tam điểm
grand lodge
ban lãnh đạo của hội Tam điểm (hay của hội cùng loại)
nhà hiệu trưởng (trường đại học Căm-brít)
ngoại động từ
cho ở, cho trọ
gửi (ở ngân hàng...); đưa, trao
to lodge money in the bank
gửi tiền ở ngân hàng
to lodge a protest with sb
đưa cho ai một bản kháng nghị
to lodge power with someone
trao quyền hành cho ai
to lodge a complaint against sb
đệ đơn kiện ai
bắn vào, đặt vào, giáng
to lodge a blow on someone's jaw
giáng một quả đấm vào quai hàn ai
đè rạp (gió)
the wind lodged the yellow rice plants
gió đè rạp những cây lúa vàng
nội động từ
ở, cư trú, trọ
to lodge in someone's house
trọ ở nhà ai
nằm, ở
the bullet lodged in arm
viên đạn nằm ở trong cánh tay


/lɔdʤ/

danh từ
nhà nghỉ (ở nơi săn bắn)
túp lều (của người da đỏ)
nhà người giữ cửa (công viên); nhà người thường trực
hàng thú
nơi họp của hội Tam điểm; chi nhánh của hội Tam điểm
grand lodge ban lânh đạo của hội Tam điểm (hay của hội cùng loại)
nhà hiệu trưởng (trường đại học Căm-brít)

ngoại động từ
cho ở, cho trọ, chứa trọ là nơi ở cho (ai); chứa đựng
gửi (ở ngân hàng...); đưa, trao
to lodge money in the bank gửi tiền ở ngân hàng
to lodge a postest with đưa cho một bản kháng nghị
to lodge power with someone trao quyền hành cho ai
đệ đơn kiện
bắn vào, đặt vào, giáng
to lodge a blow on someone's jaw giáng một quả đấm vào quai hàn ai
tìm ra (hang thú); tìm thấy (dấu vết của hang thú)
đè rạp (gió)
the wind lodged the yellow rice plants gió đè rạp những cây lúa vàng

nội động từ
ở, cư trú
trọ, tạm trú
to lodge in someone's house trọ ở nhà ai
nằm, ở
bullet lodged in arm viên đạn nằm ở trong cánh tay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lodge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.