Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gót ngọc


[gót ngọc]
(từ cũ; nghĩa cũ, trtr) Majectic step.
Xin ngài dời gót ngọc đến chơi tệ xá
Please bend your majestic steps towards my humble abode.(từ cũ; nghĩa cũ, trtr) Majectic step
Xin ngài dời gót ngọc đến chơi tệ xá Please bend your majestic steps towards my humble abode


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.