Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
launcher
launcher
['lɔ:nt∫ə]
danh từ
người phóng, máy phóng (lựu đạn, tên lửa...)


/'lɔ:ntʃə/

danh từ
người phóng, máy phóng (lựu đạn, tên lửa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "launcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.