Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impatient

impatient
[im'pei∫ənt]
tính từ
thiếu kiên nhẫn, không kiên tâm, nóng vội, nôn nóng; hay sốt ruột
to be impatient for something
nôn nóng muốn cái gì
(+ of) không chịu đựng được, không dung thứ được, khó chịu (cái gì)
impatient of reproof
không chịu đựng được sự quở trách


/im'peiʃənt/

tính từ
thiếu kiên nhẫn, không kiên tâm, nóng vội, nôn nóng; hay sốt ruột
to be impatient for something nôn nóng muốn cái gì
( of) không chịu đựng được, không dung thứ được, khó chịu (cái gì)
impatient of reproof không chịu đựng được sự quở trách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impatient"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.