Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illiberal
illiberal
[i'libərəl]
tính từ
hẹp hòi, không phóng khoáng
không có văn hoá, không có học thức
tầm thường, bần tiện


/i'libərəl/

tính từ
hẹp hòi, không phóng khoáng
không có văn hoá, không có học thức
tầm thường, bần tiện

Related search result for "illiberal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.