Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illiberality
illiberality
[i,libə'ræliti]
Cách viết khác:
illiberalness
[i'libərəlnis]
danh từ
tính hẹp hòi, tính không phóng khoáng
sự không có văn hoá, sự không có học thức
tính tầm thường, tính bần tiện


/i,libə'ræliti/ (illiberalness) /i'libərəlnis/

danh từ
tính hẹp hòi, tính không phóng khoáng
sự không có văn hoá, sự không có học thức
tính tầm thường, tính bần tiện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.