Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illiberalize
illiberalize
[i'libərəlaiz]
Cách viết khác:
illiberalise
[i'libərəlaiz]
ngoại động từ
làm thành hẹp hòi, làm thành không phóng khoáng
làm thành bần tiện


/i'libərəlaiz/ (illiberalise) /i'libərəlaiz/

ngoại động từ
làm thành hẹp hòi, làm thành không phóng khoáng
làm thành bần tiện

Related search result for "illiberalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.