Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illiberalness
illiberalness
[i'libərəlnis]
Cách viết khác:
illiberality
[i,libə'ræliti]
như illiberality


/i,libə'ræliti/ (illiberalness) /i'libərəlnis/

danh từ
tính hẹp hòi, tính không phóng khoáng
sự không có văn hoá, sự không có học thức
tính tầm thường, tính bần tiện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.