Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idealize
idealize
[ai'diəlaiz]
Cách viết khác:
idealise
[ai'diəlaiz]
động từ
lý tưởng hoálý tưởng hoá

/ai'diəlaiz/ (idealise) /ai'diəlaiz/

động từ
lý tưởng hoá

Related search result for "idealize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.