Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idyllize
idyllize
['aidilaiz]
ngoại động từ
(văn học) soạn thành thơ điền viên
(âm nhạc) soạn thành khúc đồng quê


/'aidilaiz/

ngoại động từ
(văn học) soạn thành thơ điền viên
(âm nhạc) soạn thành khúc đồng quê

Related search result for "idyllize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.