Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idolize
idolize
['aidəlaiz]
Cách viết khác:
idolise
['aidəlaiz]
như idolise


/'aidəlaiz/

động từ
(xem) idolise

danh từ
(xem) idolater

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idolize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.