Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heart-breaking
heart-breaking
['hɑ:t,breikiη]
tính từ
làm đau buồn, làm đau lòng, xé ruột
a heart-breaking news
một tin rất đau buồn


/'hɑ:t,breikiɳ/

tính từ
làm đau buồn, làm đau lòng, xé ruột
a heart-breaking news một tin rất đau buồn

Related search result for "heart-breaking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.