Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tâmnoun
man's good heart mind center, heart

[tâm]
danh từ
mind, heart
center, heart
feelings, soul
middle, midist
man's good heartGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.