Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nỡ nào


[nỡ nào]
Have the heart to do something.
Nỡ nào giết hại đồng bào
One could not have the heart to massacre one's fellow-countrymen.
cũng như nỡ lòng nào, nỡ tay, nỡ tâmHave the heart to do something
Nỡ nào giết hại đồng bào One could not have the heart to massacre one's fellow-countrymen
nỡ lòng nào như nỡ nào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.