Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filament
filament
['filəmənt]
danh từ
sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ
sợi đèn, dây tóc (đèn)
(thực vật học) chỉ nhị


/'filəmənt/

danh từ
sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ
sợi đèn, dây tóc (đèn)
(thực vật học) chỉ nhị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "filament"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.