Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draught-beer
draught-beer
['drɑ:ftbiə]
danh từ
bia thùng


/'drɑ:ftbiə/

danh từ
bia thùng

Related search result for "draught-beer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.