Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disseat
disseat
[di'si:t]
ngoại động từ
hất ra khỏi chỗ ngồi, làm ngã


/dis'si:t/

ngoại động từ
hất ra khỏi chỗ ngồi, làm ngã

Related search result for "disseat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.