Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devil-may-care
devil-may-care
['devlmei'keə]
tính từ
liều, liều mạng, vong mạng, bất chấp tất cả

[devil-may-care]
saying && slang
carefree, wild, on a lark
Employers won't hire people with a devil-may-care attitude.


/'devlmei'keə/

tính từ
liều, liều mạng, vong mạng, bất chấp tất cả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "devil-may-care"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.