Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nâng giấc


[nâng giấc]
Take great care of (elderly people).
Nâng giấc mẹ già
To take great care of one's mother.Take great care of (elderly people)
Nâng giấc mẹ già To take great care of one's mother


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.