Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contemn
contemn
[kən'təm]
ngoại động từ
(văn học) như despise


/kən'təm/

ngoại động từ
(văn học) khinh rẻ, khinh bỉ, kinh miệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "contemn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.