Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
completely
completely
[kəm'pli:tli]
phó từ
hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
South Vietnam is completely liberated in 1975
miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975một cách đầy đủ [đầy đủ, hoàn toàn]

/kəm'pli:tli/

phó từ
hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "completely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.