Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hết ráo


[hết ráo]
Completely out of.
Ruộng hết ráo nước rồi, phải bơm nước vào đi
The fields are completely out of water, let's pump some into them.Completely out of
Ruộng hết ráo nước rồi, phải bơm nước vào đi The fields are completely out of water, let's pump some into them


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.