Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clench

clench
[klent∫]
danh từ
sự đóng gập đầu đinh lại
sự ghì chặt, sự siết chặt
lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
(hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo
ngoại động từ
nghiền, siết, mím, nắm chặt
to clench one's teeth
nghiến răng
to clench one's lips
mím môi
to clench one's fist
nắm chặt tay lại
(hàng hải) buộc chặt (dây thừng)
giải quyết, thanh toán
to clench a matter
giải quyết một vấn đề
xác nhận; làm cho không bác lại được (lý lẽ, luận điểm)
nội động từ
bị đóng gập đầu lại (đinh)
nghiến (răng), siết chặt, nắm chặt (tay)
ôm chặt, ghì chặt


/klentʃ/

danh từ
sự đóng gập đầu (đinh) lại
sự ghì chặt, sự siết chặt
lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
(hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo

ngoại động từ
nghiền, siết, mím, nắm chặt
to clench one's teeth nghiến răng
to clench one's lips mím môi
to clench one's fist nắm chặt tay lại
(hàng hải) buộc chặt (dây thừng)
giải quyết, thanh toán
to clench a matter giải quyết một vấn đề
xác nhận; làm cho không bác lại được (lý lẽ, luận điểm)

nội động từ
bị đóng gập đầu lại (đinh)
nghiến (răng), siết chặt, nắm chặt (tay)
ôm chặt, ghì chặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clench"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.