Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clank
clank
[klæηk]
danh từ
tiếng loảng xoảng, tiếng lách cách (xiềng xích chạm nhau...)
động từ
kêu lách cách, làm kêu lách cách


/klæɳk/

danh từ
tiếng loảng xoảng, tiếng lách cách (xiềng xích chạm nhau...)

động từ
kêu lách cách, làm kêu lách cách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clank"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.