Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
botany
botany
['bɔtəni]
danh từ
thực vật học
xem flora


/'bɔtəni/

danh từ
thực vật học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "botany"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.