Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astrobotany
astrobotany
[,æstrə'bɔtəni]
danh từ
thực vật học vũ trụ


/'æstrə'bɔtəni/

danh từ
thực vật học vũ trụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.