Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zoology
zoology
[zou'ɔlədʒi]
danh từ
động vật học
xem fauna


/zou'ɔlədʤi/

danh từ
động vật học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "zoology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.