Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boatman
boatman
['boutmən]
danh từ
người chèo thuyền; người giữ thuyền
người cho thuê thuyền


/'boutmən/

danh từ
người chèo thuyền; người giữ thuyền
người cho thuê thuyền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "boatman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.