Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
backward

backward
['bækwəd]
tính từ
về phía sau, giật lùi
chậm tiến, lạc hậu
a backward country
nước lạc hậu
a backward child
đứa trẻ chậm tiêu
muộn, chậm trễ
a backward harvest
mùa gặt muộn
ngần ngại
to be backward in doing something
ngần ngại làm việc gì
phó từ ((cũng) backwards)
về phía sau, lùi
to look backward
nhìn về phía sau; nhìn về quá khứ
to walk backward
đi lùi
his work is going backward
công việc của hắn ta thụt lùi không tiến lên được
ngược
to stroke the cat backward
vuốt ngược lông con mèo
to lean over backwards to do something
đem hết sức mình làm việc gì(Tech) phía sau, mặt sau; lùi lại; ngược lại, trở lại đằng sau (đ)

/'bækwəd/

tính từ
về phía sau, giật lùi
chậm tiến, lạc hậu
a backward country nước lạc hậu
a backward child đứa trẻ chậm tiêu
muộn, chậm trễ
a backward harvest mùa gặt muộn
ngần ngại
to backward in doing something ngần ngại làm việc gì

phó từ
về phía sau, lùi
to look backward nhìn về phía sau; nhìn về quá khứ
to walk backward đi lùi
his work is going backward công việc của hắn ta thụt lùi không tiến lên được
ngược
to stroke the cat backward vuốt ngược lông con mèo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "backward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.